Zabıt katibi alımına kimler başvuru yapabilir?

Yorum (4) Personel Alım Haberleri - Zabıt katibi alımına kimler başvuru yapabilir?

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargıda çalıştırılamk üzere 3606’sı 4/B sözleşmeli ve 306’sı kadrolu olmak üzere toplam 3912 zabıt katibi alımı için duyuru yaptı.

zabıt katibi alımı

Zabıt katibi alımına kimler başvuru yapabilir?

 • 2014 yılı KPSS’de lisan mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar.
 • Türk vatandaşı olanlar.
 • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunu 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gübü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar. (1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar)
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sıfına geçirilmiş olanlar.
 • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılı suçlardan mahkum olmayanlar.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmayanlar.
 • Kamu haklarından mahrum olmayanlar.
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olanlar.
 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu (ön lisans ve lisans mezunları da başvurabiliyor) olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olanlar, (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmemektedir.)
 • Uygulama sınavından en az bir hafta önce ilan edilecek yazılı metinler arasından çekilecek kura ile belirlenen ve yazılı olarak adaya verilecek bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.)
 • Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Zabıt katipliğine başvuran diğer kadrolara başvurabilir mi

Zabıt katipliğine başvuran diğer kadrolara başvurabilir mi?

Zabıt katipliğine başvuran, Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı diğer kadrolara başvurabilecek mi?

Gerek zabıt katibi gerekse de diğer unvanlarda yapılan alımların dayanağı, “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği”dir.

Bu yönetmelikte yer alan hükümlere göre, bir adayın, Bakanlığın açıkladığı başka bir kadroya başvurmasını sınırlayan bir hüküm yer almaktadır.(Örneğin benzer şekilde alım yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, yönetmeliğe koyduğu hüküm şu şekildedir: Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar.)

Ancak, Bakanlık sınav ilanına, adayların başka kadrolara başvurmasını sınırlayan ifadeler koymuştur.

Zabıt katipliğine başvuranlar için konulan sınırlama:

“Kadrolu zabıt katipliği sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli zabıt katipliği sınavına, sözleşmeli zabıt katipliği sınavına başvuran adaylar; aynı komisyon içerisinde yapılacak kadrolu zabıt katipliği sınavına başvurabileceklerdir. Ancak, kadrolu veya sözleşmeli zabıt katipliği için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.”

Bakanlığın bu açıklamasına göre, Ankara adli yargıdaki sözleşmeli kontenjana başvuran bir aday, bu ildeki kadrolu zabıt katipliği alımına da başvurabilecektir. Diğer illere başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ayrıca zabıt katipliğine başvuran, icra katipliği hariç diğer unvanlardaki alımlara başvuramayacaktır.

Şoför, teknisyen ve kaloriferci kadrosuna başvuranlar için konulan sınırlama

Kadrolu şoförlük için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci), teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.
Teknisyen pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.
Destek personeli (kaloriferci) pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar da; teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.

Mübaşir kadrosuna başvuranlar için konulan sınırlama

Kadrolu mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli mübaşirlik sınavına, sözleşmeli mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak kadrolu mübaşirlik sınavına başvurabileceklerdir.
Ancak, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları ile kadrolu şoförlük, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.

ÖZETLE

1- Aynı yargı komisyonunda, aynı unvan için iki statüde (kadrolu veya sözleşmeli) alım varsa aday ikisine de başvurabilir. Örneğin Ankara’da hem sözleşmeli hem de kadrolu zabıt katibi alımı var, aday ikisine de başvurabilir.

2- Sadece bir adli yargı komisyonuna başvurulabilir.

3- Bir unvanda başvuran aday, başka bir unvanda başvuru yapamayacak. Örneğin zabıt katipliğine başvuran, şartları tutsa dahi şoförlüğe başvuramayacak

4- İcra katipliği kadrosu bu sınırlamaların dışındadır. Zaten icra katibi alımını Bakanlık yapacaktır.

Zabıt katibi alımında, herşey torpil demek değil

Zabıt katibi alımında, herşey torpil demek değil

Adalet Bakanlığının yayınladığı zabıt katibi alımında, her şeyin torpilden ibaret olduğu yönündeki yaklaşım doğru değil

Adalet Bakanlığı, merakla beklenen ilanını 26 Aralık 2014 tarihi itibariyle yayımladı. 5 bin 46 kişilik ilanın, 3 bin 912 adedi zabıt katibi alımına ilişkindir.

Zabıt katibi alımında mülakat olduğu için bazı adaylar, her şeyin torpilden ibaret olduğunu düşünmektedir. Evet mülakat adaletsizlikler içermekte ve ayrımcılık yapmaktadır, kaldırılması gerekiyor. Ancak, zabıt katibi alımındaki torpil, en son işlem basamağında yaşanacaktır. Bu en son işlem basamağına gelinceye kadar, adaylar bir dizi objektif kritere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

1- Torpil en son işlem basamağında yaşanacak.

Zabıt katibi alımında önce uygulamalı, sonra sözlü sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınava, başvuranlar içinde, KPSS’den en yüksek puan alan 20 katı aday alınacaktır. Ayrıca sadece en az 70 ve üzeri puan alanlar başvurabilecektir. KPSS’den 69 puan alan bir aday başvuru dahi yapamaz. Uygulamalı sınav, daha önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilen metinler üzerinden klavye sınavı şeklinde olacaktır. 3 dakikada kim yanlışsız 90 kelime yazmışsa, o uygulamalı sınavı başarmış sayılacaktır. 90 kelime yazamayan sözlü sınava alınmayacaktır.

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlayarak, komisyon için ilan edilen kadronun3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2- Bazı bölümlere önceliğin vardır

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 114. maddesinin a/1 bendine göre, “hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına” öncelik tanımaktadır. Bu husus sınav ilanında yazmaktadır.

Dolaysıyla sözlüye kadar gelebilmek için önce, KPSS puanına göre 20 katı aday arasına girmek, sonra da uygulamalı sınavda 3 dakikada 90’dan az olmamak üzere en fazla doğru kelime yazmak gerekmektedir. En fazla doğru kelime yazan 3 katı aday, sözlüye girebilecektir.

Mevzuat bu şekilde olup, sınava girecek her bir adayın, daha sonra dava açarak hakkını arayabilmesi için bu hususlara riayet edildiğini kontrol etmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı


memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.
Zabıt katibi alımına kimler başvuru yapabilir? yazısına yapılan yorumlar
 1. Derya dedi ki:

  İcra katipliğine başvuran zabıt katipliğine de başvurabilir mi?

 2. Derya dedi ki:

  İcra katipliğine başvuran zabıt katipliğine de başvurabilir mi?

 3. mete dedi ki:

  mezun olmadan basvurabılırmıyım

 4. mete dedi ki:

  mezun olmadan basvurabılırmıyım