KPSS’SİZ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

Yorum (16) Haber - KPSS’SİZ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

Kamuda her kadrodan eleman alınırken bir süredir sağlık personeli alımı yapılmıyordu. Bugün yapılan duyuru ile 165 adet sağlık personeli alınacağı belirtildi. İstanbul ilinde yapılacak alımlar için yayınlanan ilanda bir çok alanda alım yapılacak…

sağlık

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda İstanbul ilinde boş olan kadrolara alım yapılacağı belirtildi. 165 Adet yapılacak alım için herhangi bir ikemet şartının bulunmadığının altı çizilirken alımlar için bazı şartlar bulunuyor.

KPSS ŞARTI YOK!

Kadrolar için başvuruları Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerini bitiren kişiler başvurabilecek. Ortaöğretim ve Yükseköğretimden bu bölümlerden mezun olan kişilerin başvuru hakkı bulunuyor. Ayrıca kadrolar ile ilgili KPSS şartı bulunmuyor. Başvura bulunabilmek için Kamu Görevlisi olmamak gerekiyor.

Başvurular 26 Ocak 2015’te başlayıp 3 Şubat 2015’te mesai saatinin sonunda bitecek. Posta ve benzeri yöntemler ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. İlanla ilgiil detaylı dosyalara alt taraftaki linklerden ulaşabilirsiniz…

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EBE ALIMI , HEMŞİRE ALIMI, SAĞLIK MEMURU ALIMI VE ACİL TIP TEKNİSYENALIMI  AİLE SAĞLIĞI ELEMANI 2015/1 MÜRACAAT İLANI

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun’un 3. maddesine istinaden kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), ve acil tıp teknisyenleri sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecektir. Müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.

1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğrenim veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar ile vekil ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler başvuru yapabilecektir.

2. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır

4. Başvurular Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81/83 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine 26/01/2015 – 03/02/2015 tarihinde mesai saatlerinde yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı,kaza,hastalık vs.) bizzat başvuru yapamayacak olan adaylar, noter onaylı “……………………… tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı yerleştirme işlemleri ‘nde şahsım adına, aile sağlığı elemanı başvurusu yapma yetkisini ………………………… ‘ne veriyorum” ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi başvuru yapabilir. (Belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir.)

Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir

5. Başvuru dilekçesi (2 nolu dilekçe örneği.) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Aile Sağlığı Elemanı sözleşme masasına teslim edilecektir.

6. Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:

TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın veya tescil edilmiş geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/Müdür Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu (son 6 ay içerisinde alınmış)

Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneği),

4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş)

İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış (Her Aile Hekimi ilan edilen yerleştirmedeki kendi birimi ile ilgili sadece bir Aile Sağlığı Elemanı ile) çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçe örneği.) yer alacaktır.

7. Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı başvuruların değerlendirilmesi 06/02/2015 tarihinde saat 14:30 da İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda Komisyon tarafından yapılarak sonuçlar aynı anda ilan edilerek, aile sağlığı elemanı adayları ile sözleşme imzalanacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında uygulanacak yöntem aşağıda açıklanmıştır

Yerleştirme işlemleri için aile sağlığı elemanı adayları yanlarında TC kimlik numarası içeren (pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) yasal geçerliliği olan resimli bir kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir. Müdürlüğümüze müracaat eden aile sağlığı elemanı adayları kimliklerini giriş kapısında kayıt görevlilerine ibraz ederek adlarına düzenlenmiş kimlik kartlarını görevlilerden alarak salona gireceklerdir. Programın zamanında başlayabilmesi için yerleştirme günü programa katılacak aile sağlığı elemanı adaylarının yerleştirme saati olan 14:30 ‘dan en az yarım saat önce salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.

az yarım saat önce salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter onaylı “…………………… tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı yerleştirme işlemleri ‘nde şahsım adına , aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi imzalama yetkisini …………………………………. ‘na veriyorum” ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi yerleştirme toplantısına katılabilir.

Salona sadece adaylar ve vekil kılınan kişiler alınacaktır

Aile sağlığı elemanı pozisyonlarının doluluk durumları her yerleştirme sonrası güncellenerek, salona ilan edilecektir.

Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme işlemine başlanır. Bütün yerleştirme işlemleri adı geçen komisyon gözetiminde yapılır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun’un 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı ve 11/02/2013 tarih ve 13696 sayılı yazısına istinaden her başvuru dosyası Sözleşme kabul- fesih biriminde kontrol edildikten sonra Komisyona teslim edilecektir. Komisyon, boş pozisyon sayısından az başvuru var ise müracaat eden tüm uygun istekliler ile sözleşme imzalanmak üzere karar alacaktır. Ancak pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde Kurum taşra teşkilatı yapılanması içerisindeki İlçedeki tüm birimlerin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre ilana çıkılan tarihteki doluluk oranı en az olan ilçedeki Aile Hekimleri ile anlaşarak başvuru yapan aile sağlığı elemanı adayları ile sözleşme imzalamak üzere karar alacaktır.Doluluk oranı en az olan ilçede birden fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personellerine verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

Yerleştirme işlemleri sırasında ilçe doluluk oranlarının eşit çıkması durumunda; hangi ilçeye öncelikle Aile sağlığı elemanı yerleştirileceğini belirlemek amacıyla, ilçe doluluk oranları eşit durumdaki ilçelerden başvuru yapan Aile sağlığı elemanı adaylarının eğitim durumlarına bakılır.Yüksek eğitimli Aile sağlığı elemanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir. Yinede eşitlik bozulmamış ise başvuru yapan Aile sağlığı elemanı adaylarından başvuru evrak giriş numarası önce olan Aile sağlığı elemanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir.

Komisyon tarafından sözleşmeye çağrılanlar ile salonda Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmesi imzalanacaktır. Salonda komisyon huzurunda sözleşme imzalamayanlar haklarından feragat etmiş sayılır.

8. Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Elemanı kontenjanı 17 (onyedi) kişidir. İlçelerimizde bulunan 165 boş Aile Sağlığı Elemanı pozisyonu için kamu personeli olmayan 17 (onyedi) Aile Sağlığı Elemanı ile sözleşme imzalanacaktır.

9. 06/02/2015 tarihinde sözleşme imzalayanlar 15/02/2015 tarihinde göreve başlayacaktır.

ADRES: Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Kat Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81/83 Zeytinburnu/İSTANBUL Tel: 0212 409 20 00

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI 2015/1 MÜRACAAT İLANI

Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:

 • TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
 • Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın veya tescil edilmiş geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (A4 Ebatında Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/Müdür Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
 • İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu (son 6 ay içerisinde alınmış)
 • Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneği),
 • 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş)
 • İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçe örneği.) yer alacaktır.

memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.
KPSS’SİZ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK yazısına yapılan yorumlar
 1. kaan atasoy dedi ki:

  657 kanununa tabi degil yani memur degilsin bisey degilsin asgari maasa da calisirtirilma riski var

 2. kaan atasoy dedi ki:

  657 kanununa tabi degil yani memur degilsin bisey degilsin asgari maasa da calisirtirilma riski var

 3. Anonim dedi ki:

  sadece istanbula mı bu

 4. Anonim dedi ki:

  sadece istanbula mı bu

 5. semra dedi ki:

  Anestezi alıyorlar mı

 6. semra dedi ki:

  Anestezi alıyorlar mı

 7. Anonim dedi ki:

  Anestezi başvuru yapabiliyormu

 8. Anonim dedi ki:

  Anestezi başvuru yapabiliyormu

 9. Anonim dedi ki:

  kamu gözetime temizlik elamanı da alınıyor mu?

 10. Anonim dedi ki:

  kamu gözetime temizlik elamanı da alınıyor mu?

 11. çağla dedi ki:

  ANESTEZİ ALIMI VARMI PEKİ.

 12. Anonim dedi ki:

  içeriği okursanız eğer “Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Elemanı kontenjanı 17 (onyedi) kişidir.” diye yazıyor 8. maddede. bu her ilde olan bir uygulama, aile hekimliği biriminde çalışılır. maaşı iyidir fakat performans etkiler, bebek sayınız gebe sayınız önemli. performans yerseniz hem aile hekiminin hem aile sağlığı elemanının maaşından birazcık kesinti olur.kpssye bağlı değil, başvuru sırası önemli. dediğim gibi her ilde var zaten. illerin halk sağlığı müdürlüğüne gidip (şubenin adını tam hatırlamıyorum)aile hekimliği birimiyle görüşüp kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı ihtiyacının olup olmadığını öğrenebilirsiniz.hatta isminizi telefon numaranızı bırakabilirsiniz

 13. habib dedi ki:

  tarih dolmuş

 14. Anonim dedi ki:

  Bariz belli yani bunda torpil olacagi açık açık yazsaydiniz daha iyiydi

 15. HEMŞ. dedi ki:

  ANESTEZİNİN SAĞLIK OCAĞINDA İŞİ NE ARKADAŞIM

 16. ortaöğretim hemşirelikten nasıl baivurabilirim ve bu seçilecek olanlar kurayla mı seçilecek? dedi ki:

  gizem